+420 737 261 676 info@screwboxes.com

 

Soutěž VYHRAJ FARMÁŘSKOU BEDNU probíhající na facebookovém profilu Screwboxes: 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní společnost Zámečnictví Holánek s.r.o., organizuje v termínu od 11:00 hodin dne 28.11.2019  do 23:59 hodin dne 1.12.2019 soutěž VYHRAJ FARMÁŘSKOU BEDNU a tímto stanoví pravidla a podmínky soutěže. 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky, starší 18 let pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech ve stanovené době konání.

Může získat výhru pokud: 

  1. Se v době konání zúčastní soutěže formou přidání komentáře s textem „Chci farmářskou bednu“ pod příspěvek označený jako VYHRAJ FARMÁŘSKOU BEDNU

Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

  1. Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech
  2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
  3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

 

  1. Výherce soutěže bude vylosován v pondělí 2.12.2019
  2. Výherce stanoví náhodný los ze všech zúčastněných
  3. Výherce bude dne 2.12.2019 kontaktován 

 

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

  1. Seznam výher - produktů, na které je poskytována sleva ve výši 100 %:

1ks dárkové bedny Screwboxes – Domácí a farmářské hody 

  1. Výhru není možné vyměnit za peníze. Výhra zároveň není určena k dalšímu prodeji.

 

DALŠÍ USTANOVENÍ

1)  Společnost Zámečnictví Holánek s.r.o. si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže, případně Soutěž zcela zrušit.

2) Zámečnictví Holánek s.r.o., jakožto pořadatel má právo zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel hry, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka ve hře. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový katalog zboží www.screwboxes.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Základní ustanovení

Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového katalogu www.screwboxes.cz, vlastník Zámečnitví Holánek s.r.o., Okružní 142, 28937 Loučeň, IČ: 05703361.

 

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

 

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

 

Objednávky zboží

 

Dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru bude zboží dodáno v provozovně v Patříně ul. Okružní 152, 289 37 Loučeň. Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

U zboží které obsahují alkoholické a tabákové produkty je při předání zásilky přepravcem kontrolován věk (nad 18let) kupujícího.

Zboží dodáváme pouze do České Republiky.

 

Platební podmínky

Platbu je možno provést:

Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

Z důvodu dodávání zboží, které je objednáváno zákazníkem "na míru" dle jeho specifických úprav, nemůže být uznáno storno objednávek ani vrácení produktů zpět prodávajícímu.

 

Odpovědnost za vady, reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Obě strany se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. června 2019. Změny podmínek vyhrazeny.